Contactgegevens:
TeamPower B.V.
https://teampowerbv.nl
+31 6 14710487
Rotterdam, Bovenstraat 254 3077 BL
info@teampowerbv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
TeamPower B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,
in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app of anderzins
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
TeamPower B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
TeamPower B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
TeamPower B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij
nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

TeamPower B.V.neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TeamPower B.V. ) tussen zit.

TeamPower B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Freepack Software als
klantvolgsysteem, dit systeem zorgt voor een match tussen werkzoekende en vacature en verzorgt de
administratieve afhandeling van een plaatsing.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TeamPower B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Sollicitanten; sollicitatiebrieven, -formulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie, CV, referenties,
getuigschriften (van andere werkgevers), psychologisch onderzoek en verklaring omtrent gedrag.
Maximale bewaartermijn; 4 weken zonder toestemming, 1 jaar met toestemming van de sollicitant
Ingangsdatum bewaartermijn; na beëindiging sollicitatieprocedure
Arbeidsbemiddeling; sollicitatiebrieven, -formulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie, CV, referenties,
getuigschriften (van andere werkgevers), psychologisch onderzoek en verklaring omtrent gedrag.
Maximale bewaartermijn; 2 jaar
Ingangsdatum bewaartermijn; twee jaren na de dag van inschrijving of na de dag waarop voor het laatst op
grond van de inschrijving gewerkt is.
Arbeidsovereenkomst; arbeidsovereenkomst en wijzigingen in arbeidsovereenkomst
Maximale bewaartermijn; 2 jaar
Ingangsdatum bewaartermijn; einde dienstverband
Verzuimadministratie; verzuimadministratie
Maximale bewaartermijn; 2 jaar
Ingangsdatum bewaartermijn; einde dienstverband
Loonbelastingverklaringen; loonbelastingverklaringen (zoals loonheffingskorting)
Minimale bewaartermijn; 5 jaar
Ingangsdatum bewaartermijn; Na einde kalenderjaar waarin het dienstverband is beëindigd.
Kopiëren van identiteitsbewijzen;
Minimale bewaartermijn; 5 jaar
Ingangsdatum bewaartermijn; Na einde kalenderjaar waarin het dienstverband is beëindigd.
Identiteitspapieren van derden ingeleende waarvoor een tewerkstellingsvergunnning is verleend;
Minimale bewaartermijn; 5 jaar
Ingangsdatum bewaartermijn; Na einde kalenderjaar waarin het dienstverband is beëindigd.
Loonbeslagen
Maximale bewaartermijn; tot einde loonbeslag

Delen van persoonsgegevens met derden
TeamPower B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TeamPower B.V. blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TeamPower B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
TeamPower B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden
ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze tekunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we
cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen
aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht
om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door TeamPower B.V. en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens
die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen
naar info@teampowerbv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou
een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op
jouw verzoek .
TeamPower B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TeamPower B.V.  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via info@teampowerbv.nl